# محرم

اهداف دوره ابتدایی

اهدافدورهابتدایی مصوبششصدوچهلوهفتمینجلسهشورایعالیآموزشوپرورش درراستایرسالتومأموریتآموزشوپرورشوجهتدهیبهرشدهمهجانبهدانشآموزانبرپایهتعالیمودستوراتدینمبیناسلام،اهدافدورهابتداییبهشرحزیرتعیینمیشود . مدیران،برنامهریزانوهمهافرادیکهدرتعلیموتربیتدانشآموزاننقشیبرعهدهدارند،مکلفنددربرنامهریزیامور،سازماندهیفعالیتهاوانجاموظایفمربوطبهگونهایاقدامنمایندکهتاپایاندورهتحصیلیدستیابیدانشآموزانبهاهدافتعیینشدهممکنباشد. اعتقادی 1. اصولدینرامیداندوبهآنمعتقداست. 2.خداوندرادوستداردواورابهترینیاوروکمکمیداند 3.بازندگیانبیاءاولوالعزمبهویژهنبیاکرم (ص) ومعصومینتاحدودیآشناستوآنانرادوستدارد. 4. بامعنایمعادآشناستومیداندکهانساندرکارهاییکهانجاممیدهدنزدخداوندپاسخگواست. 5.بهاولیاءدین،بزرگانوشخصیتهایاسلامیاحتراممیگذارد. 6.معنایتولیوتبریرامیداند. 7.قرآنراازرومیخواندوباترجمهبرخیازسورههاآشناییداشتهوازحفظمیخواند . 8. ترجمهبعضیازاحادیثسادهرامیداند. 9.نمازرابهدرستیمیخواندوبااحکامضروریمربوطبهنمازوروزهآشنااست. 10. نمازهایواجبرابارغبتمیخواند. (برایدختران) 11.افرادمحرمونامحرمراتشخیصمیدهدواحکاممربوطرارعایتمیکند. 12.بامسائلمربوطبهسنتکلیفوتقلیدآشنااستواحکامرادرحدضرورتمیداندوبهآنعملمیکند(برای دختران) 13. باحلالوحرامآشنااستواحکاممربوطرادرحدضرورترعایتمیکند. 14. معنایامربهمعروفونهیازمنکررامیداند 15. بهمجاهدیندرراهخداوشهداءاحتراممیگذارد. 16. زمانهاومکانهایمقدسومهمرامیشناسد 17.بهحضوردرمسجدعلاقهنشانمیدهدوآدابآنرامیداند . اخلاقی 1.راستگووامیناست. 2. مؤدبومهرباناست. 3.بهعهدخودپایبنداست. 4. مظاهرحیاوعفتدراوآشکاراست. 5. احترامبهبزرگترهاراوظیفهخودمیداندوبهنظراتآنهاتوجهمیکند. 6.ازوالدیناطاعتمیکند. 7. شجاعوصبوراست. 8. تمیزاستوپاکیزگیرادوستدارد. 9. تکالیفشخصیروزانهخودراشخصاًانجاممیدهد. 10.برایرسیدنبهموفقیتپشتکارداردوتلاشمیکند. 11. پوششاسلامیرادوستداردوآنرارعایتمیکند. 12. اوقاتفراغتخودرابافعالیتهاوبازیهایمناسبپرمیکند. 13. امیدواروبانشاطاستوازمواجههبامشکلاتنمیهراسد. 14. ظاهریآراستهدارد. 15.خطاواشتباهدیگرانرادرموردخودمیبخشد 16.برایرفتارهایخودبادیگراندلیلدارد. 17.درارتباطبادیگرانازکلماتمحبتآمیزودوستانهاستفادهمیکند. 18. برایانجامکارهایخوددوستانشرابهزحمتنمیاندازد. 19.بههمکلاسانوهمسالانخوددرانجاموظایفیادگیریکمکمیکند. 20. دربرابررفتارهایناپسندخودپوزشخواستهورفتارخودرااصلاحمیکند. 21.نظموانضباطرادرخانه،مدرسهواجتماعرعایتمیکند. علمیوآموزشی 1. نسبتبهشناختپدیدههاکنجکاواست. 2. درفکرکردن،شنیدن،گفتنوبیانمقصود،خواندنونوشتنوحسابکردنمهارتکافیدارد. 3. بازبانفارسیآشناییداردومیتواندازکتابوروزنامهاستفاهکند. 4. بهاهمیتوارزشاطلاعاتواطلاعرسانیدرزندگیآگاهاست. 5. ارزشعلمرادرانجامدرستکارهاتاحدیمیداند. 6.مهارتهایاولیهبرایزندگیدرجامعهراکسبکردهاست. 7. بانحوهیادگیریخودتاحدودیآشناست. 8. بهمطالعهکتابعلاقهمنداست. فرهنگی،هنری 1.بهزیباییهایطبیعتتوجهداردوهماهنگیآنرادوستدارد. 2.درزمینههایهنریاززیباییدرپدیدههایطبیعیالگومیگیرد. 3. ازمشاهدهآثارهنریلذتمیبرد. 4. ذوقوخلاقیتهنریخودرادرانجامفعالیتهانشانمیدهد. 5. سنتها،پدیدههاوآثارموزونرادوستدارد. 6. بابرخیازآثارمعروفهنریآشنااست. 7.بهخواندناشعاروقصههایمناسبعلاقهمنداست. 8.برخیازآدابفرهنگیواجتماعیاسلامی– ایرانیرامیداندوبرایآنهاارزشقائلاست. اجتماعی 1.وظایفخودرادرمقابلخانواده،دوستانوهمسایگانمیداند. 2. اعضایخانوادهخودرادوستمیداردودرانجامکارهابهآنهاکمکمیکند. 3. بهمعلمینواولیایمدرسهاحتراممیگذارد. 4. بهحقخودقانعاستوحقوقدیگرانرارعایتمیکند. 5. برایبدستآوردنحقخوداز
/ 0 نظر / 7 بازدید