موضوع تحقیق درس تربیت بدنی 2

   دانش آموزان عزیز،دراولین فرصت یکی از عناوین ذیل را انتخاب وجهت انجام تحقیق درس تربیت بدنی 2 موضوع انتخابی را به دفتر آموزشگاه اعلام نمایند.

1- معرفی بازی های محلی

2- معرفی رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی

3-بررسی اهمیت وتاثیر ورزش در نشاط وموفقیت

4- نقش ورزش وتربیت بدنی در تربیت روحی وروانی

5- معرفی یکی از رشته های ورزشی

6-بررسی چالش هاومشکلات فراروی ورزش آموزشگاههای خارج ازکشور

/ 0 نظر / 107 بازدید