اهداف دوره ابتدایی

اهدافدورهابتدایی

مصوبششصدوچهلوهفتمینجلسهشورایعالیآموزشوپرورش

درراستایرسالتومأموریتآموزشوپرورشوجهتدهیبهرشدهمهجانبهدانشآموزانبرپایهتعالیمودستوراتدینمبیناسلام،اهدافدورهابتداییبهشرحزیرتعیینمیشود . مدیران،برنامهریزانوهمهافرادیکهدرتعلیموتربیتدانشآموزاننقشیبرعهدهدارند،مکلفنددربرنامهریزیامور،سازماندهیفعالیتهاوانجاموظایفمربوطبهگونهایاقدامنمایندکهتاپایاندورهتحصیلیدستیابیدانشآموزانبهاهدافتعیینشدهممکنباشد.

اعتقادی

1. اصولدینرامیداندوبهآنمعتقداست.

2.خداوندرادوستداردواورابهترینیاوروکمکمیداند

3.بازندگیانبیاءاولوالعزمبهویژهنبیاکرم (ص) ومعصومینتاحدودیآشناستوآنانرادوستدارد.

4. بامعنایمعادآشناستومیداندکهانساندرکارهاییکهانجاممیدهدنزدخداوندپاسخگواست.

5.بهاولیاءدین،بزرگانوشخصیتهایاسلامیاحتراممیگذارد.

6.معنایتولیوتبریرامیداند.

7.قرآنراازرومیخواندوباترجمهبرخیازسورههاآشناییداشتهوازحفظمیخواند .

8. ترجمهبعضیازاحادیثسادهرامیداند.

9.نمازرابهدرستیمیخواندوبااحکامضروریمربوطبهنمازوروزهآشنااست.

10. نمازهایواجبرابارغبتمیخواند. (برایدختران)

11.افرادمحرمونامحرمراتشخیصمیدهدواحکاممربوطرارعایتمیکند.

12.بامسائلمربوطبهسنتکلیفوتقلیدآشنااستواحکامرادرحدضرورتمیداندوبهآنعملمیکند(برای دختران)

13. باحلالوحرامآشنااستواحکاممربوطرادرحدضرورترعایتمیکند.

14. معنایامربهمعروفونهیازمنکررامیداند

15. بهمجاهدیندرراهخداوشهداءاحتراممیگذارد.

16. زمانهاومکانهایمقدسومهمرامیشناسد

17.بهحضوردرمسجدعلاقهنشانمیدهدوآدابآنرامیداند .

اخلاقی

1.راستگووامیناست.

2. مؤدبومهرباناست.

3.بهعهدخودپایبنداست.

4. مظاهرحیاوعفتدراوآشکاراست.

5. احترامبهبزرگترهاراوظیفهخودمیداندوبهنظراتآنهاتوجهمیکند.

6.ازوالدیناطاعتمیکند.

7. شجاعوصبوراست.

8. تمیزاستوپاکیزگیرادوستدارد.

9. تکالیفشخصیروزانهخودراشخصاًانجاممیدهد.

10.برایرسیدنبهموفقیتپشتکارداردوتلاشمیکند.

11. پوششاسلامیرادوستداردوآنرارعایتمیکند.

12. اوقاتفراغتخودرابافعالیتهاوبازیهایمناسبپرمیکند.

13. امیدواروبانشاطاستوازمواجههبامشکلاتنمیهراسد.

14. ظاهریآراستهدارد.

15.خطاواشتباهدیگرانرادرموردخودمیبخشد

16.برایرفتارهایخودبادیگراندلیلدارد.

17.درارتباطبادیگرانازکلماتمحبتآمیزودوستانهاستفادهمیکند.

18. برایانجامکارهایخوددوستانشرابهزحمتنمیاندازد.

19.بههمکلاسانوهمسالانخوددرانجاموظایفیادگیریکمکمیکند.

20. دربرابررفتارهایناپسندخودپوزشخواستهورفتارخودرااصلاحمیکند.

21.نظموانضباطرادرخانه،مدرسهواجتماعرعایتمیکند.

علمیوآموزشی

1. نسبتبهشناختپدیدههاکنجکاواست.

2. درفکرکردن،شنیدن،گفتنوبیانمقصود،خواندنونوشتنوحسابکردنمهارتکافیدارد.

3. بازبانفارسیآشناییداردومیتواندازکتابوروزنامهاستفاهکند.

4. بهاهمیتوارزشاطلاعاتواطلاعرسانیدرزندگیآگاهاست.

5. ارزشعلمرادرانجامدرستکارهاتاحدیمیداند.

6.مهارتهایاولیهبرایزندگیدرجامعهراکسبکردهاست.

7. بانحوهیادگیریخودتاحدودیآشناست.

8. بهمطالعهکتابعلاقهمنداست.

فرهنگی،هنری

1.بهزیباییهایطبیعتتوجهداردوهماهنگیآنرادوستدارد.

2.درزمینههایهنریاززیباییدرپدیدههایطبیعیالگومیگیرد.

3. ازمشاهدهآثارهنریلذتمیبرد.

4. ذوقوخلاقیتهنریخودرادرانجامفعالیتهانشانمیدهد.

5. سنتها،پدیدههاوآثارموزونرادوستدارد.

6. بابرخیازآثارمعروفهنریآشنااست.

7.بهخواندناشعاروقصههایمناسبعلاقهمنداست.

8.برخیازآدابفرهنگیواجتماعیاسلامیایرانیرامیداندوبرایآنهاارزشقائلاست.

اجتماعی

1.وظایفخودرادرمقابلخانواده،دوستانوهمسایگانمیداند.

2. اعضایخانوادهخودرادوستمیداردودرانجامکارهابهآنهاکمکمیکند.

3. بهمعلمینواولیایمدرسهاحتراممیگذارد.

4. بهحقخودقانعاستوحقوقدیگرانرارعایتمیکند.

5. برایبدستآوردنحقخوداز

/ 0 نظر / 25 بازدید