اهداف دوره متوسطه

رأي‌ صادره‌ درششصدوچهل‌ وهفتمين‌ جلسه‌ شوراي‌ عالي‌ آموزش‌ وپرورش‌ مورخ‌ 79/2/29

در راستاي‌ رسالت‌ و مأموريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و جهت‌دهي‌ به‌ رشد همه‌ جانبه‌دانش‌آموزان‌ بر پايه‌ تعاليم‌ و دستورات‌ دين‌ مبين‌ اسلام‌، اهداف‌ دوره‌ متوسطه‌ به‌ شرح‌ زير تعيين‌مي‌شود. مديران‌، برنامه‌ريزان‌ و همه‌ افرادي‌ كه‌ در تعليم‌ و تربيت‌ دانش‌آموزان‌ نقشي‌ بر عهده‌ دارند،مكلفند در برنامه‌ريزي‌ امور، سازماندهي‌ فعاليتها و انجام‌ وظايف‌ مربوط بگونه‌اي‌ اقدام‌ نمايندكه‌تاپايان‌ دوره‌ تحصيلي‌ دستيابي‌ دانش‌ آموزان‌به‌ اهداف‌ تعيين‌ شده‌ممكن‌ باشد.(3)
اعتقادي‌:
1.به‌ اصول‌ اعتقادي‌ ومباني‌ ديني‌ واحكام‌ اسلامي‌ پاي‌ بنداست‌ .
2.باسيرتكاملي‌ اديان‌ آشنا است‌ واز اصول‌ اعتقادي‌ خودبااستدلال‌ دفاع‌ مي‌كند. 
3. در كارها با اتكال‌ به‌ خداوند و با اعتماد به‌ او عمل‌ مي‌كند.
4.بازندگي‌ انبياء وائمه‌ معصومين‌(ع‌)آشنا است‌ ورفتارآنان‌ راالگو قرار مي‌دهد.
5.بافلسفه‌ تولي‌ وتبري‌ آشنايي‌ دارد و نسبت‌ به‌ رعايت‌ آن‌ از خود حساسيت‌ نشان‌ مي‌دهد.
6.حاكميت‌ ولايت‌ فقيه‌ رايك‌ اصل‌ قطعي‌ اسلام‌ مي‌داند و قدرت‌ تبيين‌ و استدلال‌ درمورد آن‌رادارد .
7.با زندگي‌ اولياء دين‌ ،بزرگان‌ وشخصيتهاي‌ اسلامي‌ آشنا است‌ و از تجارب‌ آنها درزندگي‌خود بهره‌ مي‌جويد.
8.نمازراستون‌ دين‌دانسته‌ و نماز را اول‌ وقت‌ مي‌خواند.
9.تاآنجاكه‌ ممكن‌ است‌ قرآن‌ تلاوت‌ مي‌كندوبامفاهيم‌ وتفاسيربرخي‌ آيات‌ آشنا است‌ .
10.از رساله‌ عمليه‌ استفاده‌ مي‌كند. 
11. براي‌ زندگي‌ دنيوي‌ و اخروي‌ خودبرنامه‌ ريزي‌ مي‌كند.
12.انجام‌آگاهانه‌تكليف‌دربرابرخداوندراوظيفه‌مي‌داند.
13.آمربه‌ معروف‌ وناهي‌ از منكر است‌ .
14.روحيه‌ جهادگري‌ داردوشهادت‌ راسعادت‌ مي‌داند. 
15. به‌ انجام‌ مستحبات‌ رغبت‌ نشان‌ مي‌دهد وازمكروه‌ پرهيزمي‌كند. 
16. حضور در مسجدوشركت‌ درمحافل‌ ومراسم‌ مذهبي‌ واجتماعي‌ راوظيفه‌ ديني‌مي‌ داند.
اخلاقي‌: 
1. از عوامل‌ گناه‌ ولغزش‌ دوري‌ مي‌ جويد.
2.ارزشهاوضدارزشهاراتشخيص‌ مي‌ دهدوبه‌ پاسداري‌ ازارزشهاپاي‌بنداست‌.
3.ازتوانايي‌هاي‌خودبه‌درستي‌استفاده‌مي‌كند. 
4. دررفتاروگفتارخودبه‌رعايت‌حياوعفت‌پاي‌بنداست‌. 
5. اطاعت‌ازوالدين‌راوظيفه‌خودمي‌داندوديگران‌رانيزبه‌اطاعت‌ازآنهاتشويق‌مي‌كند. 
6. براي‌انجام‌كارهاي‌خودبرنامه‌ريزي‌مي‌كند.
7.انجام‌كارخيررادرراه‌خداعبادت‌مي‌شمارد. 
8. افكارواعمال‌ناپسندرادرشأن‌خودنمي‌داندوازانجام‌آن‌خودداري‌مي‌كند. 
9. ازلباسهاي‌مناسب‌اسلامي‌وايراني‌استفاده‌مي‌كند.
10.بادورانديشي‌آينده‌بهتري‌مي‌سازد. 
11. موازين‌ دين‌ و اجتماع‌ را در آراستگي‌ ظاهري‌ رعايت‌ مي‌كند و نسبت‌ به‌ ترويج‌ آن‌ اهتمام‌دارد. 
12. ديگران‌ را با تواناييهايشان‌ مي‌شناسد و عيب‌جويي‌ را يك‌ ضد ارزش‌ مي‌داند.
13.انتقادپذيري‌ و نقد توأم‌ با حسن‌نيت‌ را با اهميت‌ و زمينه‌ پيشرفت‌ مي‌داند.
14.كمك‌ به‌ ديگران‌ را بركمك‌ خواستن‌ از آنها ترجيح‌ مي‌دهد و در ترويج‌ روحيه‌ اقدام‌شخصي‌ مي‌كوشد. 
15. براي‌ پيشرفت‌ كشور و راحتي‌ هموطنانش‌ تلاش‌ مي‌كند و آسايش‌ و امنيت‌ مردم‌ را نتيجه‌وحدت‌ و يكپارچگي‌ مي‌داند. 
16. رفتارواعمال‌خودرابرپايه‌عقل‌وفكرارزشيابي‌وانتخاب‌مي‌كند.
17.رفتاري‌متعادل‌داردوبه‌احساسات‌خودمسلط است‌. 
18. قوانين‌ ومقررات‌ رارعايت‌ مي‌كندودرترويج‌ آن‌ مي‌كوشد.
علمي‌ وآموزشي‌:
1.پديده‌هاي‌ ساده‌علمي‌،تجربي‌ومحيطي‌وارتباطآنهارادرك‌مي‌كند.
2.درحوزه‌هاي‌ علوم‌طبيعي‌،اجتماعي‌ وانساني‌ اطلاعات‌ كافي‌ دارد ومي‌توانددرزندگي‌ از آنهااستفاده‌ كند. 
3. كتاب‌هاي‌ نوشته‌ شده‌ به‌ زبان‌فارسي‌راروان‌مي‌خواندوبه‌اين‌زبان‌خوب‌تكلم‌مي‌كند. 
4. آيين‌نگارش‌فارسي‌رامي‌داندومي‌تواندبه‌اين‌ زبان‌،نامه‌،گزارش‌ومقاله‌بنويسد. 
5. دراستفاده‌ ازرياضيات‌براي‌حل‌ مسائل‌خودوجامعه‌ مهارت‌دارد.
6.زبان‌ عربي‌ را در سطح‌ درك‌ معني‌ برخي‌ از سور قرآن‌ و احاديث‌ و اذكار نماز و دعاهاي‌متداول‌ مي‌داند و از دانش‌ خود در زبان‌ عربي‌ براي‌ فهم‌ بهتر متون‌ ادب‌ فارسي‌ استفاده‌مي‌كند. 
7. باحداقل‌يك‌زبان‌ خارجه‌ درحد توانايي‌ ارتباط باديگران‌ آشنايي‌ دارد. 
8. ارزش‌ اطلاعات‌ همه‌جانبه‌ وصحيح‌ رامي‌داندودراستفاده‌ از ابزارهاي‌جديدارتباطي‌ مهارت‌دارد.
9.براي‌ زندگي‌ وكاردر جامعه‌ وتحصيل‌ در دوره‌هاي‌ بالاتر مهارتهاي‌ لازم‌رادارد. 
10. بااعتقادبه‌ تأثيرعلم‌ درانجام‌ درست‌ كارهافن‌آوري‌ مناسب‌ رابه‌ خدمت‌ مي‌گيرد. 
11. باتوجه‌ به‌ توانايي‌هاي‌ خود و نياز جامعه‌ مي‌تواند انتخاب‌ شغل‌ نمايد.
12.جريان‌ يادگيري‌ خود را هدايت‌ مي‌كند. 
13. به‌ تفكرومباحثه‌ علاقه‌منداست‌ وباروش‌ تحقيق‌ آشنايي‌عملي‌دارد.
فرهنگي‌ هنري‌ :
1.براي‌ فراگيري‌ هنرموردعلاقه‌خود،تلاش‌ مي‌كند.
2.دستاوردهاي‌ فرهنگي‌ هنري‌ جامعه‌ ايراني‌ راجزيي‌ از هويت‌ ملي‌ خويش‌ مي‌داند. 
3. جنبه‌هايي‌ازهنرموردعلاقه‌خودرادرانجام‌فعاليتهابه‌ كارمي‌بنددوزيباترين‌ لحظه‌ها وپديده‌ها را به‌ كمك‌ هنرثبت‌ مي‌كند.
4.به‌ شناخت‌ خصوصيات‌ برجسته‌ هنري‌ و فرهنگي‌ ملل‌ علاقه‌مند است‌ و در نقد آنها ازتجارب‌ و دستاوردهاي‌ فرهنگي‌ كشور خود و ديگركشورهااستفاده‌ مي‌كند.
5.با مفاخر فرهنگ‌ و هنر آشنا است‌ و ازآنهااستفاده‌ مي‌كند. 
6. به‌ مطالعه‌ تاريخ‌ وفرهنگ‌ وتمدن‌ اسلام‌ ،ايران‌ و جهان‌ علاقه‌منداست‌ . 
7. به‌زبان‌ ولهجه‌ بومي‌ ومحلي‌ خودعلاقه‌ منداست‌ .
8.آثارهنري‌ وفرهنگي‌ راارزيابي‌ وفرهنگ‌ وهنراصيل‌ را تشخيص‌ مي‌دهد. 
9. به‌ نقش‌ مهم‌ زبان‌ فارسي‌ درايجاد ارتباط و وحدت‌ فكري‌ وفرهنگي‌ ايرانيان‌ واقف‌ و با آثاربرجسته‌ ادب‌ فارسي‌مأنوس‌است‌ .
اجتماعي‌ :
1.براي‌ تقويت‌ ارتباطات‌ عاطفي‌ و اجتماعي‌ اعضاي‌ خانواده‌ ، همسايگان‌ ودوستان‌ تلاش‌مي‌كند.
2.باارزش‌ صله‌ ارحام‌ آشنا است‌ وخانواده‌ رابه‌ انجام‌ آن‌ تشويق‌ مي‌كند. 
3. اهميت‌ تشكيل‌ خانواده‌ رامي‌داند و باويژگي‌هاي‌ خانواده‌ متعادل‌ آشنا است‌ .
4.خداوند رامنشاء حق‌ وعدالت‌ مي‌ داندودربرقراري‌ حق‌ وعدالت‌ تلاش‌ مي‌كند.
5.براي‌حفظوتوسعه‌يكپارچگي‌دراجتماع‌،تلاش‌مي‌كند. 
6. نسبت‌ به‌ ديگران‌ خيرخواه‌ است‌ وآنان‌ را از انجام‌ كارهاي‌ نادرست‌ نهي‌ مي‌كند.
7.مصالح‌ جامعه‌ را برمصالح‌ فردي‌ ترجيح‌ مي‌دهدوقانون‌ را برتر از تمايلات‌ فردي‌ وگروهي‌مي‌داند و آن‌ را رعايت‌ مي‌كند. 
8. به‌ رعايت‌ حقوق‌ ديگران‌ پاي‌ بنداست‌ . 
9. در فعاليت‌هاي‌ اجتماعي‌ آگاهانه‌ وباعلاقه‌مندي‌ شركت‌ مي‌كند. 
10. مسئوليت‌هاي‌ افراد رادراجتماع‌ درك‌ مي‌كند و نسبت‌ به‌ آنها از خود رفتارمناسب‌ نشان‌مي‌دهد.
11.درارتباط بانظرات‌ وعقايد ديگران‌ باسعه‌ صدر برخورد مي‌كند. 
12. بابرنامه‌هاي‌ توسعه‌ آشنا است‌ و براي‌ تحقق‌ اهداف‌ آن‌ مي‌كوشد.
13.ايثار را ارزش‌ مي‌داند و هرزمان‌ مصالح‌ جامعه‌ اسلامي‌ اقتضا كنداز خودگذشتگي‌ نشان‌مي‌دهد. 
14. در راه‌ خدمت‌ به‌ ميهن‌ ومردم‌ داوطلب‌ بوده‌ و از خودگذشتگي‌نشان‌ مي‌دهد.
زيستي‌: 
1. كاركرد و وظايف‌ اعضاي‌ بدن‌ رامي‌شناسد و با انجام‌ فعاليتهاي‌ ورزشي‌،سلامت‌وتناسب‌آنها را حفظ مي‌كند. 
2. بابهداشت‌ فردي‌ و اجتماعي‌ ورواني‌ و تأثير آنها برسلامت‌ جامعه‌ آشنااست‌ واصول‌ آن‌ رارعايت‌ مي‌كند.
3.درحفظواحياي‌ محيط زيست‌ فعالانه‌ مشاركت‌ مي‌كند. 
4. براي‌ ارتقاءسطح‌ خوددررشته‌ ورزشي‌ موردعلاقه‌ تلاش‌ مي‌كند. 
5. باكمك‌هاي‌ اوليه‌ آشنايي‌ داردودرمواقع‌ بروزحوادث‌ مي‌تواند به‌ ياري‌آسيب‌ ديدگان‌بشتابد. 
6. علائم‌ برخي‌ از بيماري‌هاوراههاي‌ پيشگيري‌ ودرمان‌ آنهارامي‌داند.

سياسي‌ :
1.مباني‌ حاكميت‌ در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ را مي‌داند و به‌آن‌ اعتقاددارد.
2.نظامهاي‌ حكومتي‌ جهان‌ رامي‌شناسد وآن‌ را نقدمي‌كند.
-3 آثار مثبت‌ حكومت‌ ديني‌ و ولايت‌ فقيه‌ رادرسعادت‌ دنياوآخرت‌ مي‌فهمد. 
4. با جغرافياي‌ سياسي‌ ايران‌ و كشورهاي‌ اسلامي‌ آشنا است‌ و تفاوتهاي‌ سياسي‌،فرهنگي‌ واقتصادي‌ آنها را مي‌داند.
5.براي‌ حفظ استقلال‌ ،آزادي‌ و عدم‌ وابستگي‌ از خودگذشته‌ وثابت‌قدم‌است‌ .
6.با قانون‌ اساسي‌ واصول‌ آن‌ آشنا است‌ .
7.روحيه‌ سلحشوري‌ دارد و براي‌ حفظ كيان‌ اسلام‌ و ايران‌ از خود گذشتگي‌ نشان‌ مي‌دهد.
8.با شيوه‌هاي‌ استعمارنوين‌ آشنا است‌ و راه‌هاي‌ مقابله‌ باآن‌ رامي‌داند.
9.شيوه‌هاي‌ تبليغي‌دشمنان‌رامي‌شناسدودرمقابل‌آنهاعكس‌العمل‌مناسب‌نشان‌ مي‌دهد.
10.حفظ وحدت‌ ويكپارچگي‌ جامعه‌ را لازمه‌ امنيت‌ ملي‌ مي‌داند و براي‌ تحقق‌ آن‌تلاش‌مي‌كند.
11.براي‌ ايجاد زمينه‌هاي‌ وحدت‌ مسلمين‌ و رهايي‌ مستضعفين‌ احساس‌ مسئوليت‌ مي‌ كند . 
12. به‌ انجام‌ فعاليتهاي‌ سياسي‌ به‌ عنوان‌ تكليف‌ ديني‌ وملي‌ پاي‌ بند است‌ و مسايل‌ سياسي‌ راتحليل‌ مي‌كند.
13.بامعناي‌ انتظار آشنا است‌ و وظايف‌ مسلمين‌ را در زمان‌ غيبت‌ از لحاظ مبارزات‌ سياسي‌مي‌داند.
اقتصادي‌: 
1. كار را عبادت‌ مي‌شماردوازتن‌پروري‌ وراحت‌طلبي‌ دوري‌ مي‌جويد.
2.از وسايل‌ خودبه‌ خوبي‌ نگهداري‌ مي‌ كندواز تجمل‌گرايي‌ ومصرف‌زدگي‌ دوري‌مي‌جويد. 
3. با عشق‌ و علاقه‌،پيگير و سخت‌كوش‌ وظايف‌ شغلي‌ خود رابه‌ خوبي‌ ودرست‌انجام‌مي‌دهد.
4.با منابع‌اقتصادي‌كشور،منطقه‌وجهان‌آشنايي‌داردوبراي‌توسعه‌آنهاتلاش‌ مي‌كند. 
5. حقوق‌ مالكيت‌ فردي‌ واجتماعي‌ رامي‌ داندورعايت‌ مي‌ كند.
6.مشاغل‌ مولدومشروع‌ جامعه‌ خودرامي‌شناسدوبراي‌ دستيابي‌ به‌ آنهاتلاش‌مي‌كند. 
7. براي‌ ارتقاء سطح‌ اقتصادي‌ خانواده‌ تلاش‌ مي‌كند. 
8. احكام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ را مي‌داند و درحد وظيفه‌ به‌ آنها پايبنداست‌. 
9. راههاي‌ كسب‌واستمرار استقلال‌ اقتصادي‌ كشوررامي‌داند.
10.منابع‌ مادي‌ وثروتهاي‌ ملي‌ راازآن‌ خداوندومتعلق‌ به‌ همه‌ نسل‌ ها مي‌داند.
11.درفعاليتهاي‌ اقتصادي‌ از علم‌ اقتصاد استفاده‌ مي‌كند. 
12. براي‌ تقويت‌ استقلال‌ اقتصادي‌ كشور،استفاده‌ از توليدات‌ داخلي‌ رادر مقايسه‌ باكالاهاي‌مشابه‌ خارجي‌ افتخارمي‌داند و در ترويج‌ آن‌ مي‌كوشد. 
13. مشاركت‌ در فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ راوظيفه‌ الهي‌،انساني‌وملي‌ مي‌داند.

شورای عالی آموزش وپرورش

/ 0 نظر / 27 بازدید