ادبستان

وبلاگ ادبستان وبلاگی علمی، اجتماعی، فرهنگی،متعلّق به مدرسه ی جمهوری اسلامی ایران در نخجوان می باشد

 

قرآن نوبت دوم خردادماه91

 

تعلیمات دینی نوبت دوم خردادماه91

انشا نوبت دوم خردادماه91

تاریخ نوبت دوم خرداد ماه 91

زبان انگلیسی نوبت دوم خردادماه 91

ریاضی نوبت دوم خرداد ماه 91

 

 

جغرافی نوبت دوم خردادماه 91

انشا دوم راهنمايي نوبت اول 91-90

دبير:جناب آقاي مختاري 

عربي دوم راهنمايي نوبت اول91-90

دبير:جناب آقاي مختاري